Tìm kiếm nhanh hơn, chính xác hơn với Google. Bạn còn chờ gì nữa? Nhập từ khóa và tìm kiếm bây giờ! hoặc xem hướng dẫn Mẹo tìm kiếm sản phẩm tại đây

object(Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Collection)#230 (40) {
 ["_eventPrefix":protected]=>
 string(27) "catalog_category_collection"
 ["_eventObject":protected]=>
 string(19) "category_collection"
 ["_productTable":protected]=>
 string(24) "catalog_category_product"
 ["_productStoreId":protected]=>
 NULL
 ["_productWebsiteTable":protected]=>
 string(23) "catalog_product_website"
 ["_loadWithProductCount":protected]=>
 bool(false)
 ["_storeId":protected]=>
 int(1)
 ["_itemsById":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_staticFields":protected]=>
 array(7) {
  ["entity_type_id"]=>
  string(14) "entity_type_id"
  ["attribute_set_id"]=>
  string(16) "attribute_set_id"
  ["created_at"]=>
  string(10) "created_at"
  ["updated_at"]=>
  string(10) "updated_at"
  ["parent_id"]=>
  string(9) "parent_id"
  ["increment_id"]=>
  string(12) "increment_id"
  ["entity_id"]=>
  string(9) "entity_id"
 }
 ["_entity":protected]=>
 object(Mage_Catalog_Model_Resource_Category)#179 (23) {
  ["_tree":protected]=>
  NULL
  ["_categoryProductTable":protected]=>
  string(24) "catalog_category_product"
  ["_isActiveAttributeId":protected]=>
  NULL
  ["_storeId":protected]=>
  NULL
  ["_attributes":protected]=>
  array(19) {
   [42]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "3"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "42"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(1) "1"
   }
   [67]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "4"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "67"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(1) "1"
   }
   [50]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "13"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "50"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [51]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "14"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "51"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(1) "0"
   }
   [69]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "15"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "69"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(1) "0"
   }
   [41]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "4"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "41"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(13) "Root Category"
   }
   [46]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "14"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "46"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [58]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "15"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "58"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [61]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "16"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "61"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [65]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "3"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "65"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [44]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "10"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "44"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [47]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "11"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "47"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [48]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "12"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "48"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [62]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(2) "13"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "62"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [59]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "3"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "59"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [60]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "4"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "60"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [70]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "2"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "70"
    ["store_id"]=>
    string(1) "0"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    NULL
   }
   [49]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "6"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "49"
    ["store_id"]=>
    string(1) "1"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(8) "PRODUCTS"
   }
   [43]=>
   array(6) {
    ["value_id"]=>
    string(1) "7"
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["attribute_id"]=>
    string(2) "43"
    ["store_id"]=>
    string(1) "1"
    ["entity_id"]=>
    string(1) "2"
    ["value"]=>
    string(16) "default-category"
   }
  }
  ["_read":protected]=>
  object(Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#16 (30) {
   ["_defaultStmtClass":protected]=>
   string(29) "Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql"
   ["_transactionLevel":protected]=>
   int(0)
   ["_connectionFlagsSet":protected]=>
   bool(true)
   ["_ddlCache":protected]=>
   array(1) {
    [1]=>
    array(1) {
     ["log_visitor_info"]=>
     array(7) {
      ["visitor_id"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(10) "visitor_id"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(1)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       string(1) "0"
       ["NULLABLE"]=>
       bool(false)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       bool(true)
       ["PRIMARY"]=>
       bool(true)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       int(1)
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_referer"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(12) "http_referer"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(2)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_user_agent"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(15) "http_user_agent"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(3)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_accept_charset"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(19) "http_accept_charset"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(4)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_accept_language"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(20) "http_accept_language"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(5)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["server_addr"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(11) "server_addr"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(6)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["remote_addr"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(11) "remote_addr"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(7)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
     }
    }
   }
   ["_bindParams":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_bindIncrement":protected]=>
   int(0)
   ["_debug":protected]=>
   bool(false)
   ["_logQueryTime":protected]=>
   float(0.05)
   ["_logAllQueries":protected]=>
   bool(false)
   ["_logCallStack":protected]=>
   bool(false)
   ["_debugFile":protected]=>
   string(23) "var/debug/pdo_mysql.log"
   ["_debugIoAdapter":protected]=>
   NULL
   ["_debugTimer":protected]=>
   int(0)
   ["_cacheAdapter":protected]=>
   object(Varien_Cache_Core)#13 (6) {
    ["_backend":protected]=>
    object(Zend_Cache_Backend_File)#10 (3) {
     ["_options":protected]=>
     array(9) {
      ["cache_dir"]=>
      string(37) "/home/huonganh/public_html/var/cache/"
      ["file_locking"]=>
      bool(true)
      ["read_control"]=>
      bool(true)
      ["read_control_type"]=>
      string(5) "crc32"
      ["hashed_directory_level"]=>
      int(1)
      ["hashed_directory_umask"]=>
      int(511)
      ["file_name_prefix"]=>
      string(4) "mage"
      ["cache_file_umask"]=>
      int(384)
      ["metadatas_array_max_size"]=>
      int(100)
     }
     ["_metadatasArray":protected]=>
     array(15) {
      ["4f0_CORE_CACHE_OPTIONS"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(4193480751)
       ["mtime"]=>
       int(1422084736)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1768236512)
       ["mtime"]=>
       int(1422084738)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_APP_4E4ABDD8DC00C3DACB3C1597944A3B6C"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(855403631)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_STORE_ADMIN_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_APP_B1FB6E8F13287C01E5C05063633DDA4C"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2448317451)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(11) "4f0_WEBSITE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_APP_E4D52B98688947405EDE639E947EE03D"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2397383061)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(15) "4f0_STORE_GROUP"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_STORE_TINHKHAC_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_STORE_VIETNAM_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_STORE_ENGLISH_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL_STORES_VIETNAM"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2235131487)
       ["mtime"]=>
       int(1422084737)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL_ADMIN"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(3289951742)
       ["mtime"]=>
       int(1422084737)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_TRANSLATE_VI_VN_FRONTEND_1_ZAICHI_DEFAULT"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1522555994)
       ["mtime"]=>
       int(1426576376)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(13) "4f0_TRANSLATE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL_log_visitor_info_1"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1081164654)
       ["mtime"]=>
       int(1448420849)
       ["expire"]=>
       int(1448428049)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(20) "4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL"
       }
      }
      ["4f0_LAYOUT_17CB8337E58AEA7FD8C678BF7DE1FAF87"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(115229513)
       ["mtime"]=>
       int(1447226396)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(9) {
        [0]=>
        string(11) "4f0_DEFAULT"
        [1]=>
        string(12) "4f0_CMS_PAGE"
        [2]=>
        string(17) "4f0_STORE_VIETNAM"
        [3]=>
        string(33) "4f0_THEME_FRONTEND_ZAICHI_DEFAULT"
        [4]=>
        string(19) "4f0_CMS_INDEX_INDEX"
        [5]=>
        string(26) "4f0_PAGE_TWO_COLUMNS_RIGHT"
        [6]=>
        string(23) "4f0_CUSTOMER_LOGGED_OUT"
        [7]=>
        string(28) "4f0_LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG"
        [8]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_JAVASCRIPT_TRANSLATE_CONFIG"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(373187058)
       ["mtime"]=>
       int(1448420490)
       ["expire"]=>
       int(1448427690)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
     }
     ["_directives":protected]=>
     array(3) {
      ["lifetime"]=>
      int(7200)
      ["logging"]=>
      bool(false)
      ["logger"]=>
      NULL
     }
    }
    ["_options":protected]=>
    array(9) {
     ["write_control"]=>
     bool(true)
     ["caching"]=>
     bool(true)
     ["cache_id_prefix"]=>
     string(4) "4f0_"
     ["automatic_serialization"]=>
     bool(false)
     ["automatic_cleaning_factor"]=>
     int(0)
     ["lifetime"]=>
     int(7200)
     ["logging"]=>
     bool(false)
     ["logger"]=>
     NULL
     ["ignore_user_abort"]=>
     bool(false)
    }
    ["_specificOptions":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_lastId":"Zend_Cache_Core":private]=>
    string(44) "4f0_10C591932DAC990FFC3296D28915B7D04FD04F23"
    ["_extendedBackend":protected]=>
    bool(true)
    ["_backendCapabilities":protected]=>
    array(6) {
     ["automatic_cleaning"]=>
     bool(true)
     ["tags"]=>
     bool(true)
     ["expired_read"]=>
     bool(true)
     ["priority"]=>
     bool(false)
     ["infinite_lifetime"]=>
     bool(true)
     ["get_list"]=>
     bool(true)
    }
   }
   ["_isDdlCacheAllowed":protected]=>
   bool(true)
   ["_ddlColumnTypes":protected]=>
   array(13) {
    ["boolean"]=>
    string(4) "bool"
    ["smallint"]=>
    string(8) "smallint"
    ["integer"]=>
    string(3) "int"
    ["bigint"]=>
    string(6) "bigint"
    ["float"]=>
    string(5) "float"
    ["decimal"]=>
    string(7) "decimal"
    ["numeric"]=>
    string(7) "decimal"
    ["date"]=>
    string(4) "date"
    ["timestamp"]=>
    string(9) "timestamp"
    ["datetime"]=>
    string(8) "datetime"
    ["text"]=>
    string(4) "text"
    ["blob"]=>
    string(4) "blob"
    ["varbinary"]=>
    string(4) "blob"
   }
   ["_ddlRoutines":protected]=>
   array(5) {
    [0]=>
    string(3) "alt"
    [1]=>
    string(3) "cre"
    [2]=>
    string(3) "ren"
    [3]=>
    string(3) "dro"
    [4]=>
    string(3) "tru"
   }
   ["_intervalUnits":protected]=>
   array(6) {
    ["YEARS"]=>
    string(4) "YEAR"
    ["MONTHS"]=>
    string(5) "MONTH"
    ["DAYS"]=>
    string(3) "DAY"
    ["HOURS"]=>
    string(4) "HOUR"
    ["MINUTES"]=>
    string(6) "MINUTE"
    ["SECOND"]=>
    string(6) "SECOND"
   }
   ["_queryHook":protected]=>
   NULL
   ["_pdoType":protected]=>
   string(5) "mysql"
   ["_numericDataTypes":protected]=>
   array(16) {
    [0]=>
    int(0)
    [1]=>
    int(1)
    [2]=>
    int(2)
    ["INT"]=>
    int(0)
    ["INTEGER"]=>
    int(0)
    ["MEDIUMINT"]=>
    int(0)
    ["SMALLINT"]=>
    int(0)
    ["TINYINT"]=>
    int(0)
    ["BIGINT"]=>
    int(1)
    ["SERIAL"]=>
    int(1)
    ["DEC"]=>
    int(2)
    ["DECIMAL"]=>
    int(2)
    ["DOUBLE"]=>
    int(2)
    ["DOUBLE PRECISION"]=>
    int(2)
    ["FIXED"]=>
    int(2)
    ["FLOAT"]=>
    int(2)
   }
   ["_config":protected]=>
   array(13) {
    ["host"]=>
    string(9) "localhost"
    ["username"]=>
    string(13) "huonganh_dtdl"
    ["password"]=>
    string(7) "2021991"
    ["dbname"]=>
    string(23) "huonganh_huonganh-24115"
    ["initStatements"]=>
    string(14) "SET NAMES utf8"
    ["model"]=>
    string(6) "mysql4"
    ["type"]=>
    string(9) "pdo_mysql"
    ["pdoType"]=>
    string(0) ""
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["charset"]=>
    NULL
    ["persistent"]=>
    bool(false)
    ["options"]=>
    array(3) {
     ["caseFolding"]=>
     int(0)
     ["autoQuoteIdentifiers"]=>
     bool(true)
     ["fetchMode"]=>
     int(2)
    }
    ["driver_options"]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["_fetchMode":protected]=>
   int(2)
   ["_profiler":protected]=>
   object(Zend_Db_Profiler)#21 (4) {
    ["_queryProfiles":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_enabled":protected]=>
    bool(false)
    ["_filterElapsedSecs":protected]=>
    NULL
    ["_filterTypes":protected]=>
    NULL
   }
   ["_defaultProfilerClass":protected]=>
   string(16) "Zend_Db_Profiler"
   ["_connection":protected]=>
   object(PDO)#17 (0) {
   }
   ["_caseFolding":protected]=>
   int(0)
   ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=>
   bool(true)
   ["_allowSerialization":protected]=>
   bool(true)
   ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=>
   bool(false)
  }
  ["_write":protected]=>
  object(Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#16 (30) {
   ["_defaultStmtClass":protected]=>
   string(29) "Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql"
   ["_transactionLevel":protected]=>
   int(0)
   ["_connectionFlagsSet":protected]=>
   bool(true)
   ["_ddlCache":protected]=>
   array(1) {
    [1]=>
    array(1) {
     ["log_visitor_info"]=>
     array(7) {
      ["visitor_id"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(10) "visitor_id"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(1)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       string(1) "0"
       ["NULLABLE"]=>
       bool(false)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       bool(true)
       ["PRIMARY"]=>
       bool(true)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       int(1)
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_referer"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(12) "http_referer"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(2)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_user_agent"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(15) "http_user_agent"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(3)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_accept_charset"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(19) "http_accept_charset"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(4)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_accept_language"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(20) "http_accept_language"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(5)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["server_addr"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(11) "server_addr"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(6)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["remote_addr"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(11) "remote_addr"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(7)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
     }
    }
   }
   ["_bindParams":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_bindIncrement":protected]=>
   int(0)
   ["_debug":protected]=>
   bool(false)
   ["_logQueryTime":protected]=>
   float(0.05)
   ["_logAllQueries":protected]=>
   bool(false)
   ["_logCallStack":protected]=>
   bool(false)
   ["_debugFile":protected]=>
   string(23) "var/debug/pdo_mysql.log"
   ["_debugIoAdapter":protected]=>
   NULL
   ["_debugTimer":protected]=>
   int(0)
   ["_cacheAdapter":protected]=>
   object(Varien_Cache_Core)#13 (6) {
    ["_backend":protected]=>
    object(Zend_Cache_Backend_File)#10 (3) {
     ["_options":protected]=>
     array(9) {
      ["cache_dir"]=>
      string(37) "/home/huonganh/public_html/var/cache/"
      ["file_locking"]=>
      bool(true)
      ["read_control"]=>
      bool(true)
      ["read_control_type"]=>
      string(5) "crc32"
      ["hashed_directory_level"]=>
      int(1)
      ["hashed_directory_umask"]=>
      int(511)
      ["file_name_prefix"]=>
      string(4) "mage"
      ["cache_file_umask"]=>
      int(384)
      ["metadatas_array_max_size"]=>
      int(100)
     }
     ["_metadatasArray":protected]=>
     array(15) {
      ["4f0_CORE_CACHE_OPTIONS"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(4193480751)
       ["mtime"]=>
       int(1422084736)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1768236512)
       ["mtime"]=>
       int(1422084738)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_APP_4E4ABDD8DC00C3DACB3C1597944A3B6C"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(855403631)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_STORE_ADMIN_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_APP_B1FB6E8F13287C01E5C05063633DDA4C"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2448317451)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(11) "4f0_WEBSITE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_APP_E4D52B98688947405EDE639E947EE03D"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2397383061)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(15) "4f0_STORE_GROUP"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_STORE_TINHKHAC_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_STORE_VIETNAM_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_STORE_ENGLISH_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL_STORES_VIETNAM"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2235131487)
       ["mtime"]=>
       int(1422084737)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL_ADMIN"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(3289951742)
       ["mtime"]=>
       int(1422084737)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_TRANSLATE_VI_VN_FRONTEND_1_ZAICHI_DEFAULT"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1522555994)
       ["mtime"]=>
       int(1426576376)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(13) "4f0_TRANSLATE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL_log_visitor_info_1"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1081164654)
       ["mtime"]=>
       int(1448420849)
       ["expire"]=>
       int(1448428049)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(20) "4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL"
       }
      }
      ["4f0_LAYOUT_17CB8337E58AEA7FD8C678BF7DE1FAF87"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(115229513)
       ["mtime"]=>
       int(1447226396)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(9) {
        [0]=>
        string(11) "4f0_DEFAULT"
        [1]=>
        string(12) "4f0_CMS_PAGE"
        [2]=>
        string(17) "4f0_STORE_VIETNAM"
        [3]=>
        string(33) "4f0_THEME_FRONTEND_ZAICHI_DEFAULT"
        [4]=>
        string(19) "4f0_CMS_INDEX_INDEX"
        [5]=>
        string(26) "4f0_PAGE_TWO_COLUMNS_RIGHT"
        [6]=>
        string(23) "4f0_CUSTOMER_LOGGED_OUT"
        [7]=>
        string(28) "4f0_LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG"
        [8]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_JAVASCRIPT_TRANSLATE_CONFIG"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(373187058)
       ["mtime"]=>
       int(1448420490)
       ["expire"]=>
       int(1448427690)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
     }
     ["_directives":protected]=>
     array(3) {
      ["lifetime"]=>
      int(7200)
      ["logging"]=>
      bool(false)
      ["logger"]=>
      NULL
     }
    }
    ["_options":protected]=>
    array(9) {
     ["write_control"]=>
     bool(true)
     ["caching"]=>
     bool(true)
     ["cache_id_prefix"]=>
     string(4) "4f0_"
     ["automatic_serialization"]=>
     bool(false)
     ["automatic_cleaning_factor"]=>
     int(0)
     ["lifetime"]=>
     int(7200)
     ["logging"]=>
     bool(false)
     ["logger"]=>
     NULL
     ["ignore_user_abort"]=>
     bool(false)
    }
    ["_specificOptions":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_lastId":"Zend_Cache_Core":private]=>
    string(44) "4f0_10C591932DAC990FFC3296D28915B7D04FD04F23"
    ["_extendedBackend":protected]=>
    bool(true)
    ["_backendCapabilities":protected]=>
    array(6) {
     ["automatic_cleaning"]=>
     bool(true)
     ["tags"]=>
     bool(true)
     ["expired_read"]=>
     bool(true)
     ["priority"]=>
     bool(false)
     ["infinite_lifetime"]=>
     bool(true)
     ["get_list"]=>
     bool(true)
    }
   }
   ["_isDdlCacheAllowed":protected]=>
   bool(true)
   ["_ddlColumnTypes":protected]=>
   array(13) {
    ["boolean"]=>
    string(4) "bool"
    ["smallint"]=>
    string(8) "smallint"
    ["integer"]=>
    string(3) "int"
    ["bigint"]=>
    string(6) "bigint"
    ["float"]=>
    string(5) "float"
    ["decimal"]=>
    string(7) "decimal"
    ["numeric"]=>
    string(7) "decimal"
    ["date"]=>
    string(4) "date"
    ["timestamp"]=>
    string(9) "timestamp"
    ["datetime"]=>
    string(8) "datetime"
    ["text"]=>
    string(4) "text"
    ["blob"]=>
    string(4) "blob"
    ["varbinary"]=>
    string(4) "blob"
   }
   ["_ddlRoutines":protected]=>
   array(5) {
    [0]=>
    string(3) "alt"
    [1]=>
    string(3) "cre"
    [2]=>
    string(3) "ren"
    [3]=>
    string(3) "dro"
    [4]=>
    string(3) "tru"
   }
   ["_intervalUnits":protected]=>
   array(6) {
    ["YEARS"]=>
    string(4) "YEAR"
    ["MONTHS"]=>
    string(5) "MONTH"
    ["DAYS"]=>
    string(3) "DAY"
    ["HOURS"]=>
    string(4) "HOUR"
    ["MINUTES"]=>
    string(6) "MINUTE"
    ["SECOND"]=>
    string(6) "SECOND"
   }
   ["_queryHook":protected]=>
   NULL
   ["_pdoType":protected]=>
   string(5) "mysql"
   ["_numericDataTypes":protected]=>
   array(16) {
    [0]=>
    int(0)
    [1]=>
    int(1)
    [2]=>
    int(2)
    ["INT"]=>
    int(0)
    ["INTEGER"]=>
    int(0)
    ["MEDIUMINT"]=>
    int(0)
    ["SMALLINT"]=>
    int(0)
    ["TINYINT"]=>
    int(0)
    ["BIGINT"]=>
    int(1)
    ["SERIAL"]=>
    int(1)
    ["DEC"]=>
    int(2)
    ["DECIMAL"]=>
    int(2)
    ["DOUBLE"]=>
    int(2)
    ["DOUBLE PRECISION"]=>
    int(2)
    ["FIXED"]=>
    int(2)
    ["FLOAT"]=>
    int(2)
   }
   ["_config":protected]=>
   array(13) {
    ["host"]=>
    string(9) "localhost"
    ["username"]=>
    string(13) "huonganh_dtdl"
    ["password"]=>
    string(7) "2021991"
    ["dbname"]=>
    string(23) "huonganh_huonganh-24115"
    ["initStatements"]=>
    string(14) "SET NAMES utf8"
    ["model"]=>
    string(6) "mysql4"
    ["type"]=>
    string(9) "pdo_mysql"
    ["pdoType"]=>
    string(0) ""
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["charset"]=>
    NULL
    ["persistent"]=>
    bool(false)
    ["options"]=>
    array(3) {
     ["caseFolding"]=>
     int(0)
     ["autoQuoteIdentifiers"]=>
     bool(true)
     ["fetchMode"]=>
     int(2)
    }
    ["driver_options"]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["_fetchMode":protected]=>
   int(2)
   ["_profiler":protected]=>
   object(Zend_Db_Profiler)#21 (4) {
    ["_queryProfiles":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_enabled":protected]=>
    bool(false)
    ["_filterElapsedSecs":protected]=>
    NULL
    ["_filterTypes":protected]=>
    NULL
   }
   ["_defaultProfilerClass":protected]=>
   string(16) "Zend_Db_Profiler"
   ["_connection":protected]=>
   object(PDO)#17 (0) {
   }
   ["_caseFolding":protected]=>
   int(0)
   ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=>
   bool(true)
   ["_allowSerialization":protected]=>
   bool(true)
   ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=>
   bool(false)
  }
  ["_type":protected]=>
  object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
   ["_attributes":protected]=>
   NULL
   ["_attributesBySet":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_sets":protected]=>
   NULL
   ["_eventPrefix":protected]=>
   string(13) "core_abstract"
   ["_eventObject":protected]=>
   string(6) "object"
   ["_resourceName":protected]=>
   string(15) "eav/entity_type"
   ["_resource":protected]=>
   NULL
   ["_resourceCollectionName":protected]=>
   string(26) "eav/entity_type_collection"
   ["_cacheTag":protected]=>
   bool(false)
   ["_dataSaveAllowed":protected]=>
   bool(true)
   ["_isObjectNew":protected]=>
   NULL
   ["_data":protected]=>
   array(16) {
    ["entity_type_id"]=>
    string(1) "3"
    ["entity_type_code"]=>
    string(16) "catalog_category"
    ["entity_model"]=>
    string(16) "catalog/category"
    ["attribute_model"]=>
    string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
    ["entity_table"]=>
    string(16) "catalog/category"
    ["value_table_prefix"]=>
    NULL
    ["entity_id_field"]=>
    NULL
    ["is_data_sharing"]=>
    string(1) "1"
    ["data_sharing_key"]=>
    string(7) "default"
    ["default_attribute_set_id"]=>
    string(1) "3"
    ["increment_model"]=>
    NULL
    ["increment_per_store"]=>
    string(1) "0"
    ["increment_pad_length"]=>
    string(1) "8"
    ["increment_pad_char"]=>
    string(1) "0"
    ["additional_attribute_table"]=>
    string(21) "catalog/eav_attribute"
    ["entity_attribute_collection"]=>
    string(37) "catalog/category_attribute_collection"
   }
   ["_hasDataChanges":protected]=>
   bool(true)
   ["_origData":protected]=>
   NULL
   ["_idFieldName":protected]=>
   string(14) "entity_type_id"
   ["_isDeleted":protected]=>
   bool(false)
   ["_oldFieldsMap":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_syncFieldsMap":protected]=>
   array(0) {
   }
  }
  ["_attributesById":protected]=>
  array(27) {
   [42]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#244 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#364 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "5"
     }
     ["_table":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(9) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "42"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "is_active"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [67]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#361 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#368 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "6"
     }
     ["_table":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(36) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "67"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(15) "include_in_menu"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(26) "Include in Navigation Menu"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     string(1) "1"
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [41]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#444 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#489 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "4"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "41"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(4) "name"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(4) "Name"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "41"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "1"
     ["store_label"]=>
     string(4) "Name"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [43]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#451 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Urlkey)#508 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "7"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "43"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(7) "url_key"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "catalog/category_attribute_backend_urlkey"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(7) "URL Key"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "43"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "3"
     ["store_label"]=>
     string(7) "URL Key"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [44]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#450 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#500 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "10"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "44"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(11) "description"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(11) "Description"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "1"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "1"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "44"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "4"
     ["store_label"]=>
     string(11) "Description"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [133]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#445 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Image)#510 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(3) "133"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "thumbnail"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_backend_image"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(5) "image"
     ["frontend_label"]=>
     string(15) "Thumbnail Image"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(3) "131"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "4"
     ["store_label"]=>
     string(15) "Thumbnail Image"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [45]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#452 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Image)#511 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "45"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(5) "image"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_backend_image"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(5) "image"
     ["frontend_label"]=>
     string(5) "Image"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "45"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "5"
     ["store_label"]=>
     string(5) "Image"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [68]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#453 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#487 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "68"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(26) "custom_use_parent_settings"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(28) "Use Parent Category Settings"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "68"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "5"
     ["store_label"]=>
     string(28) "Use Parent Category Settings"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [46]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#457 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#493 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "14"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "46"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(10) "meta_title"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(10) "Page Title"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "46"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "6"
     ["store_label"]=>
     string(10) "Page Title"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [69]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#455 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#494 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "15"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "69"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(24) "custom_apply_to_products"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(17) "Apply To Products"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "69"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "6"
     ["store_label"]=>
     string(17) "Apply To Products"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [47]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#454 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#498 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "11"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "47"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(13) "meta_keywords"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(13) "Meta Keywords"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "47"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "7"
     ["store_label"]=>
     string(13) "Meta Keywords"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [48]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#456 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#501 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "12"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "48"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(16) "meta_description"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(16) "Meta Description"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "48"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "8"
     ["store_label"]=>
     string(16) "Meta Description"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [49]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#458 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#506 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "6"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "49"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "display_mode"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(12) "Display Mode"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(38) "catalog/category_attribute_source_mode"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "49"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "10"
     ["store_label"]=>
     string(12) "Display Mode"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [58]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#459 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#496 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "15"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "58"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(13) "custom_design"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(13) "Custom Design"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(25) "core/design_source_design"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "58"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "10"
     ["store_label"]=>
     string(13) "Custom Design"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [54]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#462 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#514 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "54"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "all_children"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "54"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "14"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [55]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#463 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#515 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "55"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(13) "path_in_store"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "55"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "15"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [56]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#464 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#516 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "56"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(8) "children"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "56"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "16"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [57]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#465 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#517 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "57"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(8) "url_path"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "57"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "17"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [50]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#466 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#495 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "13"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "50"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "landing_page"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(9) "CMS Block"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(38) "catalog/category_attribute_source_page"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "50"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "20"
     ["store_label"]=>
     string(9) "CMS Block"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [51]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#469 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#488 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "14"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "51"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "is_anchor"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(9) "Is Anchor"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "51"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "30"
     ["store_label"]=>
     string(9) "Is Anchor"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [59]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#470 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Datetime)#502 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "3"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(32) "catalog_category_entity_datetime"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "59"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(18) "custom_design_from"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(37) "eav/entity_attribute_backend_datetime"
     ["backend_type"]=>
     string(8) "datetime"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "date"
     ["frontend_label"]=>
     string(11) "Active From"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "59"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "30"
     ["store_label"]=>
     string(11) "Active From"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [60]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#471 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Datetime)#505 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "4"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(32) "catalog_category_entity_datetime"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "60"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(16) "custom_design_to"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(37) "eav/entity_attribute_backend_datetime"
     ["backend_type"]=>
     string(8) "datetime"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "date"
     ["frontend_label"]=>
     string(9) "Active To"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "60"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "40"
     ["store_label"]=>
     string(9) "Active To"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [65]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#472 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Sortby)#499 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "3"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "65"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(17) "available_sort_by"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "catalog/category_attribute_backend_sortby"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(11) "multiselect"
     ["frontend_label"]=>
     string(33) "Available Product Listing Sort By"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_source_sortby"
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     string(50) "adminhtml/catalog_category_helper_sortby_available"
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "65"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "40"
     ["store_label"]=>
     string(33) "Available Product Listing Sort By"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [61]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#473 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#497 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "16"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "61"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(11) "page_layout"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(11) "Page Layout"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_source_layout"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "61"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "50"
     ["store_label"]=>
     string(11) "Page Layout"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [66]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#474 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Sortby)#520 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "66"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(15) "default_sort_by"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "catalog/category_attribute_backend_sortby"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(31) "Default Product Listing Sort By"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_source_sortby"
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     string(48) "adminhtml/catalog_category_helper_sortby_default"
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "66"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "50"
     ["store_label"]=>
     string(31) "Default Product Listing Sort By"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [70]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#475 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#504 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "2"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_decimal"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "70"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(18) "filter_price_range"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "decimal"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(29) "Layered Navigation Price Step"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     string(43) "adminhtml/catalog_category_helper_pricestep"
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "70"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "51"
     ["store_label"]=>
     string(29) "Layered Navigation Price Step"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   [62]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#476 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Attribute_Backend_Customlayoutupdate)#503 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "13"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "62"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(20) "custom_layout_update"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(44) "catalog/attribute_backend_customlayoutupdate"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(20) "Custom Layout Update"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "62"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "60"
     ["store_label"]=>
     string(20) "Custom Layout Update"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
  }
  ["_attributesByCode":protected]=>
  array(38) {
   ["is_active"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#244 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#364 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "5"
     }
     ["_table":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(9) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "42"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "is_active"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["include_in_menu"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#361 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#368 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "6"
     }
     ["_table":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(36) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "67"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(15) "include_in_menu"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(26) "Include in Navigation Menu"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     string(1) "1"
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["entity_type_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#477 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#485 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(14) "entity_type_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["attribute_set_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#478 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#491 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(16) "attribute_set_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["created_at"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#479 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Time_Created)#486 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(10) "created_at"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "eav/entity_attribute_backend_time_created"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["updated_at"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#480 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Time_Updated)#490 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(10) "updated_at"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "eav/entity_attribute_backend_time_updated"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["parent_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#481 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#492 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "parent_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["increment_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#482 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Increment)#509 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "increment_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(38) "eav/entity_attribute_backend_increment"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["entity_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#483 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#507 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "entity_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["name"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#444 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#489 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "4"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "41"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(4) "name"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(4) "Name"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "41"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "1"
     ["store_label"]=>
     string(4) "Name"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["url_key"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#451 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Urlkey)#508 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "7"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "43"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(7) "url_key"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "catalog/category_attribute_backend_urlkey"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(7) "URL Key"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "43"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "3"
     ["store_label"]=>
     string(7) "URL Key"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["description"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#450 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#500 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "10"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "44"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(11) "description"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(11) "Description"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "1"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "1"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "44"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "4"
     ["store_label"]=>
     string(11) "Description"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["thumbnail"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#445 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Image)#510 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(3) "133"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "thumbnail"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_backend_image"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(5) "image"
     ["frontend_label"]=>
     string(15) "Thumbnail Image"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(3) "131"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "4"
     ["store_label"]=>
     string(15) "Thumbnail Image"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["image"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#452 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Image)#511 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "45"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(5) "image"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_backend_image"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(5) "image"
     ["frontend_label"]=>
     string(5) "Image"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "45"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "5"
     ["store_label"]=>
     string(5) "Image"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["custom_use_parent_settings"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#453 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#487 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "68"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(26) "custom_use_parent_settings"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(28) "Use Parent Category Settings"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "68"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "5"
     ["store_label"]=>
     string(28) "Use Parent Category Settings"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["meta_title"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#457 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#493 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "14"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "46"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(10) "meta_title"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(10) "Page Title"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "46"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "6"
     ["store_label"]=>
     string(10) "Page Title"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["custom_apply_to_products"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#455 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#494 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "15"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "69"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(24) "custom_apply_to_products"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(17) "Apply To Products"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "69"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "6"
     ["store_label"]=>
     string(17) "Apply To Products"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["meta_keywords"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#454 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#498 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "11"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "47"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(13) "meta_keywords"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(13) "Meta Keywords"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "47"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "7"
     ["store_label"]=>
     string(13) "Meta Keywords"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["meta_description"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#456 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#501 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "12"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "48"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(16) "meta_description"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(16) "Meta Description"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "48"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(1) "8"
     ["store_label"]=>
     string(16) "Meta Description"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["display_mode"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#458 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#506 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "6"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "49"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "display_mode"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(12) "Display Mode"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(38) "catalog/category_attribute_source_mode"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "49"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "10"
     ["store_label"]=>
     string(12) "Display Mode"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["custom_design"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#459 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#496 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "15"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "58"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(13) "custom_design"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(13) "Custom Design"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(25) "core/design_source_design"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "58"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "10"
     ["store_label"]=>
     string(13) "Custom Design"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["path"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#460 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#512 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "52"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(4) "path"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(4) "Path"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "52"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "12"
     ["store_label"]=>
     string(4) "Path"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["position"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#461 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#513 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "53"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(8) "position"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(8) "Position"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "53"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "13"
     ["store_label"]=>
     string(8) "Position"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["all_children"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#462 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#514 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "54"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "all_children"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "54"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "14"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["path_in_store"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#463 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#515 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "55"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(13) "path_in_store"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "55"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "15"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["children"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#464 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#516 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "56"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(8) "children"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "56"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "16"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["url_path"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#465 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#517 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "57"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(8) "url_path"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     NULL
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "57"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "17"
     ["store_label"]=>
     NULL
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["landing_page"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#466 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#495 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "13"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "50"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "landing_page"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(9) "CMS Block"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(38) "catalog/category_attribute_source_page"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "50"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "20"
     ["store_label"]=>
     string(9) "CMS Block"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["level"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#467 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#518 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "63"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(5) "level"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(5) "Level"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "63"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "24"
     ["store_label"]=>
     string(5) "Level"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["children_count"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#468 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#519 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "64"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(14) "children_count"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(14) "Children Count"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "64"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "25"
     ["store_label"]=>
     string(14) "Children Count"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["is_anchor"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#469 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#488 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "14"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(27) "catalog_category_entity_int"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "51"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "is_anchor"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(3) "int"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(9) "Is Anchor"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "51"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "30"
     ["store_label"]=>
     string(9) "Is Anchor"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["custom_design_from"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#470 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Datetime)#502 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "3"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(32) "catalog_category_entity_datetime"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "59"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(18) "custom_design_from"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(37) "eav/entity_attribute_backend_datetime"
     ["backend_type"]=>
     string(8) "datetime"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "date"
     ["frontend_label"]=>
     string(11) "Active From"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "59"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "30"
     ["store_label"]=>
     string(11) "Active From"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["custom_design_to"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#471 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Datetime)#505 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "4"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(32) "catalog_category_entity_datetime"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "60"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(16) "custom_design_to"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(37) "eav/entity_attribute_backend_datetime"
     ["backend_type"]=>
     string(8) "datetime"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "date"
     ["frontend_label"]=>
     string(9) "Active To"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "60"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "40"
     ["store_label"]=>
     string(9) "Active To"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["available_sort_by"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#472 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Sortby)#499 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "3"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "65"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(17) "available_sort_by"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "catalog/category_attribute_backend_sortby"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(11) "multiselect"
     ["frontend_label"]=>
     string(33) "Available Product Listing Sort By"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_source_sortby"
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     string(50) "adminhtml/catalog_category_helper_sortby_available"
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "65"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "40"
     ["store_label"]=>
     string(33) "Available Product Listing Sort By"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["page_layout"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#473 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#497 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "16"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "61"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(11) "page_layout"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(11) "Page Layout"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_source_layout"
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "61"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "50"
     ["store_label"]=>
     string(11) "Page Layout"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["default_sort_by"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#474 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Sortby)#520 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_varchar"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "66"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(15) "default_sort_by"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "catalog/category_attribute_backend_sortby"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "varchar"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(6) "select"
     ["frontend_label"]=>
     string(31) "Default Product Listing Sort By"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     string(40) "catalog/category_attribute_source_sortby"
     ["is_required"]=>
     string(1) "1"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     string(48) "adminhtml/catalog_category_helper_sortby_default"
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "66"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "50"
     ["store_label"]=>
     string(31) "Default Product Listing Sort By"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["filter_price_range"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#475 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#504 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(1) "2"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(31) "catalog_category_entity_decimal"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "70"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(18) "filter_price_range"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(7) "decimal"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(29) "Layered Navigation Price Step"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     string(43) "adminhtml/catalog_category_helper_pricestep"
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "70"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "5"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "51"
     ["store_label"]=>
     string(29) "Layered Navigation Price Step"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["custom_layout_update"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#476 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Attribute_Backend_Customlayoutupdate)#503 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(1) {
      [2]=>
      string(2) "13"
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    string(28) "catalog_category_entity_text"
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "62"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(20) "custom_layout_update"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(44) "catalog/attribute_backend_customlayoutupdate"
     ["backend_type"]=>
     string(4) "text"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(8) "textarea"
     ["frontend_label"]=>
     string(20) "Custom Layout Update"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "1"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "62"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "6"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "60"
     ["store_label"]=>
     string(20) "Custom Layout Update"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
  }
  ["_attributesByTable":protected]=>
  array(5) {
   ["catalog_category_entity_int"]=>
   array(6) {
    ["is_active"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#244 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#364 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "5"
      }
      ["_table":protected]=>
      string(27) "catalog_category_entity_int"
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(9) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "42"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(9) "is_active"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(3) "int"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["source_model"]=>
      string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["include_in_menu"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#361 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#368 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "6"
      }
      ["_table":protected]=>
      string(27) "catalog_category_entity_int"
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(36) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "67"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(15) "include_in_menu"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(3) "int"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(26) "Include in Navigation Menu"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
      ["is_required"]=>
      string(1) "1"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      string(1) "1"
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_type"]=>
      object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
       ["_attributes":protected]=>
       NULL
       ["_attributesBySet":protected]=>
       array(0) {
       }
       ["_sets":protected]=>
       NULL
       ["_eventPrefix":protected]=>
       string(13) "core_abstract"
       ["_eventObject":protected]=>
       string(6) "object"
       ["_resourceName":protected]=>
       string(15) "eav/entity_type"
       ["_resource":protected]=>
       NULL
       ["_resourceCollectionName":protected]=>
       string(26) "eav/entity_type_collection"
       ["_cacheTag":protected]=>
       bool(false)
       ["_dataSaveAllowed":protected]=>
       bool(true)
       ["_isObjectNew":protected]=>
       NULL
       ["_data":protected]=>
       array(16) {
        ["entity_type_id"]=>
        string(1) "3"
        ["entity_type_code"]=>
        string(16) "catalog_category"
        ["entity_model"]=>
        string(16) "catalog/category"
        ["attribute_model"]=>
        string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
        ["entity_table"]=>
        string(16) "catalog/category"
        ["value_table_prefix"]=>
        NULL
        ["entity_id_field"]=>
        NULL
        ["is_data_sharing"]=>
        string(1) "1"
        ["data_sharing_key"]=>
        string(7) "default"
        ["default_attribute_set_id"]=>
        string(1) "3"
        ["increment_model"]=>
        NULL
        ["increment_per_store"]=>
        string(1) "0"
        ["increment_pad_length"]=>
        string(1) "8"
        ["increment_pad_char"]=>
        string(1) "0"
        ["additional_attribute_table"]=>
        string(21) "catalog/eav_attribute"
        ["entity_attribute_collection"]=>
        string(37) "catalog/category_attribute_collection"
       }
       ["_hasDataChanges":protected]=>
       bool(true)
       ["_origData":protected]=>
       NULL
       ["_idFieldName":protected]=>
       string(14) "entity_type_id"
       ["_isDeleted":protected]=>
       bool(false)
       ["_oldFieldsMap":protected]=>
       array(0) {
       }
       ["_syncFieldsMap":protected]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["custom_use_parent_settings"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#453 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#487 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "68"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(26) "custom_use_parent_settings"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(3) "int"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(28) "Use Parent Category Settings"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "68"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "5"
      ["store_label"]=>
      string(28) "Use Parent Category Settings"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["custom_apply_to_products"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#455 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#494 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "15"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "69"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(24) "custom_apply_to_products"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(3) "int"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(17) "Apply To Products"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "69"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "6"
      ["store_label"]=>
      string(17) "Apply To Products"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["landing_page"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#466 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#495 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "13"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "50"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(12) "landing_page"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(3) "int"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(9) "CMS Block"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(38) "catalog/category_attribute_source_page"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "50"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "5"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "20"
      ["store_label"]=>
      string(9) "CMS Block"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["is_anchor"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#469 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#488 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "14"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(27) "catalog_category_entity_int"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "51"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(9) "is_anchor"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(3) "int"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(9) "Is Anchor"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(35) "eav/entity_attribute_source_boolean"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "1"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "51"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "5"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "30"
      ["store_label"]=>
      string(9) "Is Anchor"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
   }
   ["catalog_category_entity_varchar"]=>
   array(10) {
    ["name"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#444 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#489 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "4"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "41"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(4) "name"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      string(4) "Name"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "1"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "41"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "1"
      ["store_label"]=>
      string(4) "Name"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["url_key"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#451 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Urlkey)#508 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "7"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "43"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(7) "url_key"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(41) "catalog/category_attribute_backend_urlkey"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      string(7) "URL Key"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "43"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "3"
      ["store_label"]=>
      string(7) "URL Key"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["thumbnail"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#445 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Image)#510 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(3) "133"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(9) "thumbnail"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(40) "catalog/category_attribute_backend_image"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(5) "image"
      ["frontend_label"]=>
      string(15) "Thumbnail Image"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(3) "131"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "4"
      ["store_label"]=>
      string(15) "Thumbnail Image"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["image"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#452 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Image)#511 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "45"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(5) "image"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(40) "catalog/category_attribute_backend_image"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(5) "image"
      ["frontend_label"]=>
      string(5) "Image"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "45"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "5"
      ["store_label"]=>
      string(5) "Image"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["meta_title"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#457 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#493 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "14"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "46"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(10) "meta_title"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      string(10) "Page Title"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "46"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "6"
      ["store_label"]=>
      string(10) "Page Title"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["display_mode"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#458 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#506 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "6"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "49"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(12) "display_mode"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(12) "Display Mode"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(38) "catalog/category_attribute_source_mode"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "49"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "5"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "10"
      ["store_label"]=>
      string(12) "Display Mode"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["custom_design"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#459 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#496 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "15"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "58"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(13) "custom_design"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(13) "Custom Design"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(25) "core/design_source_design"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "58"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "10"
      ["store_label"]=>
      string(13) "Custom Design"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["url_path"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#465 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#517 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "57"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(8) "url_path"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      NULL
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "0"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "57"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "17"
      ["store_label"]=>
      NULL
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["page_layout"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#473 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#497 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "16"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "61"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(11) "page_layout"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(11) "Page Layout"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(40) "catalog/category_attribute_source_layout"
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "61"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "50"
      ["store_label"]=>
      string(11) "Page Layout"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["default_sort_by"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#474 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Sortby)#520 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_varchar"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "66"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(15) "default_sort_by"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(41) "catalog/category_attribute_backend_sortby"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "varchar"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(6) "select"
      ["frontend_label"]=>
      string(31) "Default Product Listing Sort By"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(40) "catalog/category_attribute_source_sortby"
      ["is_required"]=>
      string(1) "1"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      string(48) "adminhtml/catalog_category_helper_sortby_default"
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "66"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "5"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "50"
      ["store_label"]=>
      string(31) "Default Product Listing Sort By"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
   }
   ["catalog_category_entity_text"]=>
   array(8) {
    ["description"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#450 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#500 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "10"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "44"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(11) "description"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(8) "textarea"
      ["frontend_label"]=>
      string(11) "Description"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "1"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "1"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "44"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "4"
      ["store_label"]=>
      string(11) "Description"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["meta_keywords"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#454 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#498 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "11"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "47"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(13) "meta_keywords"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(8) "textarea"
      ["frontend_label"]=>
      string(13) "Meta Keywords"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "47"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "7"
      ["store_label"]=>
      string(13) "Meta Keywords"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["meta_description"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#456 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#501 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "12"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "48"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(16) "meta_description"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(8) "textarea"
      ["frontend_label"]=>
      string(16) "Meta Description"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "48"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(1) "8"
      ["store_label"]=>
      string(16) "Meta Description"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["all_children"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#462 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#514 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "54"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(12) "all_children"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      NULL
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "1"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "0"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "54"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "14"
      ["store_label"]=>
      NULL
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["path_in_store"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#463 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#515 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "55"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(13) "path_in_store"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      NULL
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "1"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "0"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "55"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "15"
      ["store_label"]=>
      NULL
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["children"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#464 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#516 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "56"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(8) "children"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      NULL
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "1"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "0"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "56"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "4"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "16"
      ["store_label"]=>
      NULL
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["available_sort_by"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#472 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Catalog_Model_Category_Attribute_Backend_Sortby)#499 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "3"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "65"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(17) "available_sort_by"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(41) "catalog/category_attribute_backend_sortby"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(11) "multiselect"
      ["frontend_label"]=>
      string(33) "Available Product Listing Sort By"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      string(40) "catalog/category_attribute_source_sortby"
      ["is_required"]=>
      string(1) "1"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      string(50) "adminhtml/catalog_category_helper_sortby_available"
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "65"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "5"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "40"
      ["store_label"]=>
      string(33) "Available Product Listing Sort By"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["custom_layout_update"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#476 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Catalog_Model_Attribute_Backend_Customlayoutupdate)#503 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(2) "13"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(28) "catalog_category_entity_text"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "62"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(20) "custom_layout_update"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(44) "catalog/attribute_backend_customlayoutupdate"
      ["backend_type"]=>
      string(4) "text"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(8) "textarea"
      ["frontend_label"]=>
      string(20) "Custom Layout Update"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "62"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "60"
      ["store_label"]=>
      string(20) "Custom Layout Update"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
   }
   ["catalog_category_entity_datetime"]=>
   array(2) {
    ["custom_design_from"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#470 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Datetime)#502 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "3"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(32) "catalog_category_entity_datetime"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "59"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(18) "custom_design_from"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(37) "eav/entity_attribute_backend_datetime"
      ["backend_type"]=>
      string(8) "datetime"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "date"
      ["frontend_label"]=>
      string(11) "Active From"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "59"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "30"
      ["store_label"]=>
      string(11) "Active From"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
    ["custom_design_to"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#471 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Datetime)#505 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "4"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(32) "catalog_category_entity_datetime"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "60"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(16) "custom_design_to"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(37) "eav/entity_attribute_backend_datetime"
      ["backend_type"]=>
      string(8) "datetime"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "date"
      ["frontend_label"]=>
      string(9) "Active To"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      NULL
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "60"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "6"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "40"
      ["store_label"]=>
      string(9) "Active To"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
   }
   ["catalog_category_entity_decimal"]=>
   array(1) {
    ["filter_price_range"]=>
    object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#475 (22) {
     ["_eventPrefix":protected]=>
     string(24) "catalog_entity_attribute"
     ["_eventObject":protected]=>
     string(9) "attribute"
     ["_cacheTag":protected]=>
     string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
     ["_name":protected]=>
     NULL
     ["_entity":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_backend":protected]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#504 (6) {
      ["_attribute":protected]=>
      *RECURSION*
      ["_valueId":protected]=>
      NULL
      ["_valueIds":protected]=>
      array(1) {
       [2]=>
       string(1) "2"
      }
      ["_table":protected]=>
      NULL
      ["_entityIdField":protected]=>
      NULL
      ["_defaultValue":protected]=>
      NULL
     }
     ["_frontend":protected]=>
     NULL
     ["_source":protected]=>
     NULL
     ["_attributeIdCache":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_dataTable":protected]=>
     string(31) "catalog_category_entity_decimal"
     ["_resourceName":protected]=>
     string(17) "catalog/attribute"
     ["_resource":protected]=>
     NULL
     ["_resourceCollectionName":protected]=>
     string(28) "catalog/attribute_collection"
     ["_dataSaveAllowed":protected]=>
     bool(true)
     ["_isObjectNew":protected]=>
     NULL
     ["_data":protected]=>
     array(40) {
      ["attribute_id"]=>
      string(2) "70"
      ["entity_type_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_code"]=>
      string(18) "filter_price_range"
      ["attribute_model"]=>
      string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
      ["backend_model"]=>
      string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
      ["backend_type"]=>
      string(7) "decimal"
      ["backend_table"]=>
      NULL
      ["frontend_model"]=>
      NULL
      ["frontend_input"]=>
      string(4) "text"
      ["frontend_label"]=>
      string(29) "Layered Navigation Price Step"
      ["frontend_class"]=>
      NULL
      ["source_model"]=>
      NULL
      ["is_required"]=>
      string(1) "0"
      ["is_user_defined"]=>
      string(1) "0"
      ["default_value"]=>
      NULL
      ["is_unique"]=>
      string(1) "0"
      ["note"]=>
      NULL
      ["frontend_input_renderer"]=>
      string(43) "adminhtml/catalog_category_helper_pricestep"
      ["is_global"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible"]=>
      string(1) "1"
      ["is_searchable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_comparable"]=>
      string(1) "0"
      ["is_visible_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_html_allowed_on_front"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_price_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["is_filterable_in_search"]=>
      string(1) "0"
      ["used_in_product_listing"]=>
      string(1) "0"
      ["used_for_sort_by"]=>
      string(1) "0"
      ["is_configurable"]=>
      string(1) "1"
      ["apply_to"]=>
      NULL
      ["is_visible_in_advanced_search"]=>
      string(1) "0"
      ["position"]=>
      string(1) "0"
      ["is_wysiwyg_enabled"]=>
      string(1) "0"
      ["is_used_for_promo_rules"]=>
      string(1) "0"
      ["entity_attribute_id"]=>
      string(2) "70"
      ["attribute_set_id"]=>
      string(1) "3"
      ["attribute_group_id"]=>
      string(1) "5"
      ["sort_order"]=>
      string(2) "51"
      ["store_label"]=>
      string(29) "Layered Navigation Price Step"
     }
     ["_hasDataChanges":protected]=>
     bool(true)
     ["_origData":protected]=>
     NULL
     ["_idFieldName":protected]=>
     string(12) "attribute_id"
     ["_isDeleted":protected]=>
     bool(false)
     ["_oldFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_syncFieldsMap":protected]=>
     array(0) {
     }
    }
   }
  }
  ["_staticAttributes":protected]=>
  array(11) {
   ["entity_type_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#477 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#485 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(14) "entity_type_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["attribute_set_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#478 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#491 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(16) "attribute_set_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["created_at"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#479 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Time_Created)#486 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(10) "created_at"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "eav/entity_attribute_backend_time_created"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["updated_at"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#480 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Time_Updated)#490 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(10) "updated_at"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(41) "eav/entity_attribute_backend_time_updated"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["parent_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#481 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#492 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "parent_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["increment_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#482 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Increment)#509 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(12) "increment_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(38) "eav/entity_attribute_backend_increment"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["entity_id"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#483 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#507 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(6) {
     ["attribute_code"]=>
     string(9) "entity_id"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["is_global"]=>
     int(1)
     ["entity_type"]=>
     object(Mage_Eav_Model_Entity_Type)#152 (18) {
      ["_attributes":protected]=>
      NULL
      ["_attributesBySet":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_sets":protected]=>
      NULL
      ["_eventPrefix":protected]=>
      string(13) "core_abstract"
      ["_eventObject":protected]=>
      string(6) "object"
      ["_resourceName":protected]=>
      string(15) "eav/entity_type"
      ["_resource":protected]=>
      NULL
      ["_resourceCollectionName":protected]=>
      string(26) "eav/entity_type_collection"
      ["_cacheTag":protected]=>
      bool(false)
      ["_dataSaveAllowed":protected]=>
      bool(true)
      ["_isObjectNew":protected]=>
      NULL
      ["_data":protected]=>
      array(16) {
       ["entity_type_id"]=>
       string(1) "3"
       ["entity_type_code"]=>
       string(16) "catalog_category"
       ["entity_model"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["attribute_model"]=>
       string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
       ["entity_table"]=>
       string(16) "catalog/category"
       ["value_table_prefix"]=>
       NULL
       ["entity_id_field"]=>
       NULL
       ["is_data_sharing"]=>
       string(1) "1"
       ["data_sharing_key"]=>
       string(7) "default"
       ["default_attribute_set_id"]=>
       string(1) "3"
       ["increment_model"]=>
       NULL
       ["increment_per_store"]=>
       string(1) "0"
       ["increment_pad_length"]=>
       string(1) "8"
       ["increment_pad_char"]=>
       string(1) "0"
       ["additional_attribute_table"]=>
       string(21) "catalog/eav_attribute"
       ["entity_attribute_collection"]=>
       string(37) "catalog/category_attribute_collection"
      }
      ["_hasDataChanges":protected]=>
      bool(true)
      ["_origData":protected]=>
      NULL
      ["_idFieldName":protected]=>
      string(14) "entity_type_id"
      ["_isDeleted":protected]=>
      bool(false)
      ["_oldFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
      ["_syncFieldsMap":protected]=>
      array(0) {
      }
     }
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    NULL
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["path"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#460 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#512 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "52"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(4) "path"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(4) "Path"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "52"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "12"
     ["store_label"]=>
     string(4) "Path"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["position"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#461 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#513 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "53"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(8) "position"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(8) "Position"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "53"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "13"
     ["store_label"]=>
     string(8) "Position"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["level"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#467 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#518 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "63"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(5) "level"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(5) "Level"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "63"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "24"
     ["store_label"]=>
     string(5) "Level"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["children_count"]=>
   object(Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute)#468 (22) {
    ["_eventPrefix":protected]=>
    string(24) "catalog_entity_attribute"
    ["_eventObject":protected]=>
    string(9) "attribute"
    ["_cacheTag":protected]=>
    string(13) "EAV_ATTRIBUTE"
    ["_name":protected]=>
    NULL
    ["_entity":protected]=>
    *RECURSION*
    ["_backend":protected]=>
    object(Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default)#519 (6) {
     ["_attribute":protected]=>
     *RECURSION*
     ["_valueId":protected]=>
     NULL
     ["_valueIds":protected]=>
     array(0) {
     }
     ["_table":protected]=>
     NULL
     ["_entityIdField":protected]=>
     NULL
     ["_defaultValue":protected]=>
     NULL
    }
    ["_frontend":protected]=>
    NULL
    ["_source":protected]=>
    NULL
    ["_attributeIdCache":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_dataTable":protected]=>
    NULL
    ["_resourceName":protected]=>
    string(17) "catalog/attribute"
    ["_resource":protected]=>
    NULL
    ["_resourceCollectionName":protected]=>
    string(28) "catalog/attribute_collection"
    ["_dataSaveAllowed":protected]=>
    bool(true)
    ["_isObjectNew":protected]=>
    NULL
    ["_data":protected]=>
    array(40) {
     ["attribute_id"]=>
     string(2) "64"
     ["entity_type_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_code"]=>
     string(14) "children_count"
     ["attribute_model"]=>
     string(30) "catalog/resource_eav_attribute"
     ["backend_model"]=>
     string(36) "eav/entity_attribute_backend_default"
     ["backend_type"]=>
     string(6) "static"
     ["backend_table"]=>
     NULL
     ["frontend_model"]=>
     NULL
     ["frontend_input"]=>
     string(4) "text"
     ["frontend_label"]=>
     string(14) "Children Count"
     ["frontend_class"]=>
     NULL
     ["source_model"]=>
     NULL
     ["is_required"]=>
     string(1) "0"
     ["is_user_defined"]=>
     string(1) "0"
     ["default_value"]=>
     NULL
     ["is_unique"]=>
     string(1) "0"
     ["note"]=>
     NULL
     ["frontend_input_renderer"]=>
     NULL
     ["is_global"]=>
     string(1) "1"
     ["is_visible"]=>
     string(1) "0"
     ["is_searchable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_comparable"]=>
     string(1) "0"
     ["is_visible_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_html_allowed_on_front"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_price_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["is_filterable_in_search"]=>
     string(1) "0"
     ["used_in_product_listing"]=>
     string(1) "0"
     ["used_for_sort_by"]=>
     string(1) "0"
     ["is_configurable"]=>
     string(1) "1"
     ["apply_to"]=>
     NULL
     ["is_visible_in_advanced_search"]=>
     string(1) "0"
     ["position"]=>
     string(1) "0"
     ["is_wysiwyg_enabled"]=>
     string(1) "0"
     ["is_used_for_promo_rules"]=>
     string(1) "0"
     ["entity_attribute_id"]=>
     string(2) "64"
     ["attribute_set_id"]=>
     string(1) "3"
     ["attribute_group_id"]=>
     string(1) "4"
     ["sort_order"]=>
     string(2) "25"
     ["store_label"]=>
     string(14) "Children Count"
    }
    ["_hasDataChanges":protected]=>
    bool(true)
    ["_origData":protected]=>
    NULL
    ["_idFieldName":protected]=>
    string(12) "attribute_id"
    ["_isDeleted":protected]=>
    bool(false)
    ["_oldFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_syncFieldsMap":protected]=>
    array(0) {
    }
   }
  }
  ["_entityTable":protected]=>
  string(23) "catalog_category_entity"
  ["_describeTable":protected]=>
  array(0) {
  }
  ["_entityIdField":protected]=>
  string(9) "entity_id"
  ["_valueEntityIdField":protected]=>
  NULL
  ["_valueTablePrefix":protected]=>
  NULL
  ["_entityTablePrefix":protected]=>
  string(16) "catalog/category"
  ["_isPartialLoad":protected]=>
  bool(false)
  ["_isPartialSave":protected]=>
  bool(false)
  ["_sortingSetId":protected]=>
  NULL
  ["_attributeValuesToDelete":protected]=>
  array(0) {
  }
  ["_attributeValuesToSave":protected]=>
  array(0) {
  }
 }
 ["_selectEntityTypes":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_selectAttributes":protected]=>
 array(2) {
  ["name"]=>
  string(2) "41"
  ["url_path"]=>
  string(2) "57"
 }
 ["_filterAttributes":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_joinEntities":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_joinAttributes":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_joinFields":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_useAnalyticFunction":protected]=>
 bool(false)
 ["_castToIntMap":protected]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(15) "validate-digits"
 }
 ["_conn":protected]=>
 object(Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#16 (30) {
  ["_defaultStmtClass":protected]=>
  string(29) "Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql"
  ["_transactionLevel":protected]=>
  int(0)
  ["_connectionFlagsSet":protected]=>
  bool(true)
  ["_ddlCache":protected]=>
  array(1) {
   [1]=>
   array(1) {
    ["log_visitor_info"]=>
    array(7) {
     ["visitor_id"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(10) "visitor_id"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(1)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(6) "bigint"
      ["DEFAULT"]=>
      string(1) "0"
      ["NULLABLE"]=>
      bool(false)
      ["LENGTH"]=>
      NULL
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      bool(true)
      ["PRIMARY"]=>
      bool(true)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      int(1)
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
     ["http_referer"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(12) "http_referer"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(2)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(7) "varchar"
      ["DEFAULT"]=>
      NULL
      ["NULLABLE"]=>
      bool(true)
      ["LENGTH"]=>
      string(3) "255"
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      NULL
      ["PRIMARY"]=>
      bool(false)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      NULL
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
     ["http_user_agent"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(15) "http_user_agent"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(3)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(7) "varchar"
      ["DEFAULT"]=>
      NULL
      ["NULLABLE"]=>
      bool(true)
      ["LENGTH"]=>
      string(3) "255"
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      NULL
      ["PRIMARY"]=>
      bool(false)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      NULL
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
     ["http_accept_charset"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(19) "http_accept_charset"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(4)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(7) "varchar"
      ["DEFAULT"]=>
      NULL
      ["NULLABLE"]=>
      bool(true)
      ["LENGTH"]=>
      string(3) "255"
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      NULL
      ["PRIMARY"]=>
      bool(false)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      NULL
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
     ["http_accept_language"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(20) "http_accept_language"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(5)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(7) "varchar"
      ["DEFAULT"]=>
      NULL
      ["NULLABLE"]=>
      bool(true)
      ["LENGTH"]=>
      string(3) "255"
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      NULL
      ["PRIMARY"]=>
      bool(false)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      NULL
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
     ["server_addr"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(11) "server_addr"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(6)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(6) "bigint"
      ["DEFAULT"]=>
      NULL
      ["NULLABLE"]=>
      bool(true)
      ["LENGTH"]=>
      NULL
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      NULL
      ["PRIMARY"]=>
      bool(false)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      NULL
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
     ["remote_addr"]=>
     array(14) {
      ["SCHEMA_NAME"]=>
      NULL
      ["TABLE_NAME"]=>
      string(16) "log_visitor_info"
      ["COLUMN_NAME"]=>
      string(11) "remote_addr"
      ["COLUMN_POSITION"]=>
      int(7)
      ["DATA_TYPE"]=>
      string(6) "bigint"
      ["DEFAULT"]=>
      NULL
      ["NULLABLE"]=>
      bool(true)
      ["LENGTH"]=>
      NULL
      ["SCALE"]=>
      NULL
      ["PRECISION"]=>
      NULL
      ["UNSIGNED"]=>
      NULL
      ["PRIMARY"]=>
      bool(false)
      ["PRIMARY_POSITION"]=>
      NULL
      ["IDENTITY"]=>
      bool(false)
     }
    }
   }
  }
  ["_bindParams":protected]=>
  array(0) {
  }
  ["_bindIncrement":protected]=>
  int(0)
  ["_debug":protected]=>
  bool(false)
  ["_logQueryTime":protected]=>
  float(0.05)
  ["_logAllQueries":protected]=>
  bool(false)
  ["_logCallStack":protected]=>
  bool(false)
  ["_debugFile":protected]=>
  string(23) "var/debug/pdo_mysql.log"
  ["_debugIoAdapter":protected]=>
  NULL
  ["_debugTimer":protected]=>
  int(0)
  ["_cacheAdapter":protected]=>
  object(Varien_Cache_Core)#13 (6) {
   ["_backend":protected]=>
   object(Zend_Cache_Backend_File)#10 (3) {
    ["_options":protected]=>
    array(9) {
     ["cache_dir"]=>
     string(37) "/home/huonganh/public_html/var/cache/"
     ["file_locking"]=>
     bool(true)
     ["read_control"]=>
     bool(true)
     ["read_control_type"]=>
     string(5) "crc32"
     ["hashed_directory_level"]=>
     int(1)
     ["hashed_directory_umask"]=>
     int(511)
     ["file_name_prefix"]=>
     string(4) "mage"
     ["cache_file_umask"]=>
     int(384)
     ["metadatas_array_max_size"]=>
     int(100)
    }
    ["_metadatasArray":protected]=>
    array(15) {
     ["4f0_CORE_CACHE_OPTIONS"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(4193480751)
      ["mtime"]=>
      int(1422084736)
      ["expire"]=>
      int(9999999999)
      ["tags"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
      }
     }
     ["4f0_CONFIG_GLOBAL"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(1768236512)
      ["mtime"]=>
      int(1422084738)
      ["expire"]=>
      int(9999999999)
      ["tags"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_APP_4E4ABDD8DC00C3DACB3C1597944A3B6C"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(855403631)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(4) {
       [0]=>
       string(9) "4f0_STORE"
       [1]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
       [2]=>
       string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
       [3]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
      }
     }
     ["4f0_STORE_ADMIN_CONFIG_CACHE"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(884274154)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(2) {
       [0]=>
       string(9) "4f0_STORE"
       [1]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_APP_B1FB6E8F13287C01E5C05063633DDA4C"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(2448317451)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(4) {
       [0]=>
       string(11) "4f0_WEBSITE"
       [1]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
       [2]=>
       string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
       [3]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
      }
     }
     ["4f0_APP_E4D52B98688947405EDE639E947EE03D"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(2397383061)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(4) {
       [0]=>
       string(15) "4f0_STORE_GROUP"
       [1]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
       [2]=>
       string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
       [3]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
      }
     }
     ["4f0_STORE_TINHKHAC_CONFIG_CACHE"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(884274154)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(2) {
       [0]=>
       string(9) "4f0_STORE"
       [1]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_STORE_VIETNAM_CONFIG_CACHE"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(884274154)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(2) {
       [0]=>
       string(9) "4f0_STORE"
       [1]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_STORE_ENGLISH_CONFIG_CACHE"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(884274154)
      ["mtime"]=>
      int(1448420485)
      ["expire"]=>
      int(1448427685)
      ["tags"]=>
      array(2) {
       [0]=>
       string(9) "4f0_STORE"
       [1]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_CONFIG_GLOBAL_STORES_VIETNAM"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(2235131487)
      ["mtime"]=>
      int(1422084737)
      ["expire"]=>
      int(9999999999)
      ["tags"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_CONFIG_GLOBAL_ADMIN"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(3289951742)
      ["mtime"]=>
      int(1422084737)
      ["expire"]=>
      int(9999999999)
      ["tags"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
     ["4f0_TRANSLATE_VI_VN_FRONTEND_1_ZAICHI_DEFAULT"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(1522555994)
      ["mtime"]=>
      int(1426576376)
      ["expire"]=>
      int(9999999999)
      ["tags"]=>
      array(2) {
       [0]=>
       string(13) "4f0_TRANSLATE"
       [1]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
      }
     }
     ["4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL_log_visitor_info_1"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(1081164654)
      ["mtime"]=>
      int(1448420849)
      ["expire"]=>
      int(1448428049)
      ["tags"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(20) "4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL"
      }
     }
     ["4f0_LAYOUT_17CB8337E58AEA7FD8C678BF7DE1FAF87"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(115229513)
      ["mtime"]=>
      int(1447226396)
      ["expire"]=>
      int(9999999999)
      ["tags"]=>
      array(9) {
       [0]=>
       string(11) "4f0_DEFAULT"
       [1]=>
       string(12) "4f0_CMS_PAGE"
       [2]=>
       string(17) "4f0_STORE_VIETNAM"
       [3]=>
       string(33) "4f0_THEME_FRONTEND_ZAICHI_DEFAULT"
       [4]=>
       string(19) "4f0_CMS_INDEX_INDEX"
       [5]=>
       string(26) "4f0_PAGE_TWO_COLUMNS_RIGHT"
       [6]=>
       string(23) "4f0_CUSTOMER_LOGGED_OUT"
       [7]=>
       string(28) "4f0_LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG"
       [8]=>
       string(8) "4f0_MAGE"
      }
     }
     ["4f0_JAVASCRIPT_TRANSLATE_CONFIG"]=>
     array(4) {
      ["hash"]=>
      int(373187058)
      ["mtime"]=>
      int(1448420490)
      ["expire"]=>
      int(1448427690)
      ["tags"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(10) "4f0_CONFIG"
      }
     }
    }
    ["_directives":protected]=>
    array(3) {
     ["lifetime"]=>
     int(7200)
     ["logging"]=>
     bool(false)
     ["logger"]=>
     NULL
    }
   }
   ["_options":protected]=>
   array(9) {
    ["write_control"]=>
    bool(true)
    ["caching"]=>
    bool(true)
    ["cache_id_prefix"]=>
    string(4) "4f0_"
    ["automatic_serialization"]=>
    bool(false)
    ["automatic_cleaning_factor"]=>
    int(0)
    ["lifetime"]=>
    int(7200)
    ["logging"]=>
    bool(false)
    ["logger"]=>
    NULL
    ["ignore_user_abort"]=>
    bool(false)
   }
   ["_specificOptions":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_lastId":"Zend_Cache_Core":private]=>
   string(44) "4f0_10C591932DAC990FFC3296D28915B7D04FD04F23"
   ["_extendedBackend":protected]=>
   bool(true)
   ["_backendCapabilities":protected]=>
   array(6) {
    ["automatic_cleaning"]=>
    bool(true)
    ["tags"]=>
    bool(true)
    ["expired_read"]=>
    bool(true)
    ["priority"]=>
    bool(false)
    ["infinite_lifetime"]=>
    bool(true)
    ["get_list"]=>
    bool(true)
   }
  }
  ["_isDdlCacheAllowed":protected]=>
  bool(true)
  ["_ddlColumnTypes":protected]=>
  array(13) {
   ["boolean"]=>
   string(4) "bool"
   ["smallint"]=>
   string(8) "smallint"
   ["integer"]=>
   string(3) "int"
   ["bigint"]=>
   string(6) "bigint"
   ["float"]=>
   string(5) "float"
   ["decimal"]=>
   string(7) "decimal"
   ["numeric"]=>
   string(7) "decimal"
   ["date"]=>
   string(4) "date"
   ["timestamp"]=>
   string(9) "timestamp"
   ["datetime"]=>
   string(8) "datetime"
   ["text"]=>
   string(4) "text"
   ["blob"]=>
   string(4) "blob"
   ["varbinary"]=>
   string(4) "blob"
  }
  ["_ddlRoutines":protected]=>
  array(5) {
   [0]=>
   string(3) "alt"
   [1]=>
   string(3) "cre"
   [2]=>
   string(3) "ren"
   [3]=>
   string(3) "dro"
   [4]=>
   string(3) "tru"
  }
  ["_intervalUnits":protected]=>
  array(6) {
   ["YEARS"]=>
   string(4) "YEAR"
   ["MONTHS"]=>
   string(5) "MONTH"
   ["DAYS"]=>
   string(3) "DAY"
   ["HOURS"]=>
   string(4) "HOUR"
   ["MINUTES"]=>
   string(6) "MINUTE"
   ["SECOND"]=>
   string(6) "SECOND"
  }
  ["_queryHook":protected]=>
  NULL
  ["_pdoType":protected]=>
  string(5) "mysql"
  ["_numericDataTypes":protected]=>
  array(16) {
   [0]=>
   int(0)
   [1]=>
   int(1)
   [2]=>
   int(2)
   ["INT"]=>
   int(0)
   ["INTEGER"]=>
   int(0)
   ["MEDIUMINT"]=>
   int(0)
   ["SMALLINT"]=>
   int(0)
   ["TINYINT"]=>
   int(0)
   ["BIGINT"]=>
   int(1)
   ["SERIAL"]=>
   int(1)
   ["DEC"]=>
   int(2)
   ["DECIMAL"]=>
   int(2)
   ["DOUBLE"]=>
   int(2)
   ["DOUBLE PRECISION"]=>
   int(2)
   ["FIXED"]=>
   int(2)
   ["FLOAT"]=>
   int(2)
  }
  ["_config":protected]=>
  array(13) {
   ["host"]=>
   string(9) "localhost"
   ["username"]=>
   string(13) "huonganh_dtdl"
   ["password"]=>
   string(7) "2021991"
   ["dbname"]=>
   string(23) "huonganh_huonganh-24115"
   ["initStatements"]=>
   string(14) "SET NAMES utf8"
   ["model"]=>
   string(6) "mysql4"
   ["type"]=>
   string(9) "pdo_mysql"
   ["pdoType"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["charset"]=>
   NULL
   ["persistent"]=>
   bool(false)
   ["options"]=>
   array(3) {
    ["caseFolding"]=>
    int(0)
    ["autoQuoteIdentifiers"]=>
    bool(true)
    ["fetchMode"]=>
    int(2)
   }
   ["driver_options"]=>
   array(0) {
   }
  }
  ["_fetchMode":protected]=>
  int(2)
  ["_profiler":protected]=>
  object(Zend_Db_Profiler)#21 (4) {
   ["_queryProfiles":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_enabled":protected]=>
   bool(false)
   ["_filterElapsedSecs":protected]=>
   NULL
   ["_filterTypes":protected]=>
   NULL
  }
  ["_defaultProfilerClass":protected]=>
  string(16) "Zend_Db_Profiler"
  ["_connection":protected]=>
  object(PDO)#17 (0) {
  }
  ["_caseFolding":protected]=>
  int(0)
  ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=>
  bool(true)
  ["_allowSerialization":protected]=>
  bool(true)
  ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=>
  bool(false)
 }
 ["_select":protected]=>
 object(Varien_Db_Select)#704 (4) {
  ["_bind":protected]=>
  array(0) {
  }
  ["_adapter":protected]=>
  object(Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#16 (30) {
   ["_defaultStmtClass":protected]=>
   string(29) "Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql"
   ["_transactionLevel":protected]=>
   int(0)
   ["_connectionFlagsSet":protected]=>
   bool(true)
   ["_ddlCache":protected]=>
   array(1) {
    [1]=>
    array(1) {
     ["log_visitor_info"]=>
     array(7) {
      ["visitor_id"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(10) "visitor_id"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(1)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       string(1) "0"
       ["NULLABLE"]=>
       bool(false)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       bool(true)
       ["PRIMARY"]=>
       bool(true)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       int(1)
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_referer"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(12) "http_referer"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(2)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_user_agent"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(15) "http_user_agent"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(3)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_accept_charset"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(19) "http_accept_charset"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(4)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["http_accept_language"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(20) "http_accept_language"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(5)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(7) "varchar"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       string(3) "255"
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["server_addr"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(11) "server_addr"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(6)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
      ["remote_addr"]=>
      array(14) {
       ["SCHEMA_NAME"]=>
       NULL
       ["TABLE_NAME"]=>
       string(16) "log_visitor_info"
       ["COLUMN_NAME"]=>
       string(11) "remote_addr"
       ["COLUMN_POSITION"]=>
       int(7)
       ["DATA_TYPE"]=>
       string(6) "bigint"
       ["DEFAULT"]=>
       NULL
       ["NULLABLE"]=>
       bool(true)
       ["LENGTH"]=>
       NULL
       ["SCALE"]=>
       NULL
       ["PRECISION"]=>
       NULL
       ["UNSIGNED"]=>
       NULL
       ["PRIMARY"]=>
       bool(false)
       ["PRIMARY_POSITION"]=>
       NULL
       ["IDENTITY"]=>
       bool(false)
      }
     }
    }
   }
   ["_bindParams":protected]=>
   array(0) {
   }
   ["_bindIncrement":protected]=>
   int(0)
   ["_debug":protected]=>
   bool(false)
   ["_logQueryTime":protected]=>
   float(0.05)
   ["_logAllQueries":protected]=>
   bool(false)
   ["_logCallStack":protected]=>
   bool(false)
   ["_debugFile":protected]=>
   string(23) "var/debug/pdo_mysql.log"
   ["_debugIoAdapter":protected]=>
   NULL
   ["_debugTimer":protected]=>
   int(0)
   ["_cacheAdapter":protected]=>
   object(Varien_Cache_Core)#13 (6) {
    ["_backend":protected]=>
    object(Zend_Cache_Backend_File)#10 (3) {
     ["_options":protected]=>
     array(9) {
      ["cache_dir"]=>
      string(37) "/home/huonganh/public_html/var/cache/"
      ["file_locking"]=>
      bool(true)
      ["read_control"]=>
      bool(true)
      ["read_control_type"]=>
      string(5) "crc32"
      ["hashed_directory_level"]=>
      int(1)
      ["hashed_directory_umask"]=>
      int(511)
      ["file_name_prefix"]=>
      string(4) "mage"
      ["cache_file_umask"]=>
      int(384)
      ["metadatas_array_max_size"]=>
      int(100)
     }
     ["_metadatasArray":protected]=>
     array(15) {
      ["4f0_CORE_CACHE_OPTIONS"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(4193480751)
       ["mtime"]=>
       int(1422084736)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1768236512)
       ["mtime"]=>
       int(1422084738)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_APP_4E4ABDD8DC00C3DACB3C1597944A3B6C"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(855403631)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_STORE_ADMIN_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_APP_B1FB6E8F13287C01E5C05063633DDA4C"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2448317451)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(11) "4f0_WEBSITE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_APP_E4D52B98688947405EDE639E947EE03D"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2397383061)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(4) {
        [0]=>
        string(15) "4f0_STORE_GROUP"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
        [2]=>
        string(19) "4f0_COLLECTION_DATA"
        [3]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_STORE_TINHKHAC_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_STORE_VIETNAM_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_STORE_ENGLISH_CONFIG_CACHE"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(884274154)
       ["mtime"]=>
       int(1448420485)
       ["expire"]=>
       int(1448427685)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(9) "4f0_STORE"
        [1]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL_STORES_VIETNAM"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(2235131487)
       ["mtime"]=>
       int(1422084737)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_CONFIG_GLOBAL_ADMIN"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(3289951742)
       ["mtime"]=>
       int(1422084737)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
      ["4f0_TRANSLATE_VI_VN_FRONTEND_1_ZAICHI_DEFAULT"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1522555994)
       ["mtime"]=>
       int(1426576376)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(13) "4f0_TRANSLATE"
        [1]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL_log_visitor_info_1"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(1081164654)
       ["mtime"]=>
       int(1448420849)
       ["expire"]=>
       int(1448428049)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(20) "4f0_DB_PDO_MYSQL_DDL"
       }
      }
      ["4f0_LAYOUT_17CB8337E58AEA7FD8C678BF7DE1FAF87"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(115229513)
       ["mtime"]=>
       int(1447226396)
       ["expire"]=>
       int(9999999999)
       ["tags"]=>
       array(9) {
        [0]=>
        string(11) "4f0_DEFAULT"
        [1]=>
        string(12) "4f0_CMS_PAGE"
        [2]=>
        string(17) "4f0_STORE_VIETNAM"
        [3]=>
        string(33) "4f0_THEME_FRONTEND_ZAICHI_DEFAULT"
        [4]=>
        string(19) "4f0_CMS_INDEX_INDEX"
        [5]=>
        string(26) "4f0_PAGE_TWO_COLUMNS_RIGHT"
        [6]=>
        string(23) "4f0_CUSTOMER_LOGGED_OUT"
        [7]=>
        string(28) "4f0_LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG"
        [8]=>
        string(8) "4f0_MAGE"
       }
      }
      ["4f0_JAVASCRIPT_TRANSLATE_CONFIG"]=>
      array(4) {
       ["hash"]=>
       int(373187058)
       ["mtime"]=>
       int(1448420490)
       ["expire"]=>
       int(1448427690)
       ["tags"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(10) "4f0_CONFIG"
       }
      }
     }
     ["_directives":protected]=>
     array(3) {
      ["lifetime"]=>
      int(7200)
      ["logging"]=>
      bool(false)
      ["logger"]=>
      NULL
     }
    }
    ["_options":protected]=>
    array(9) {
     ["write_control"]=>
     bool(true)
     ["caching"]=>
     bool(true)
     ["cache_id_prefix"]=>
     string(4) "4f0_"
     ["automatic_serialization"]=>
     bool(false)
     ["automatic_cleaning_factor"]=>
     int(0)
     ["lifetime"]=>
     int(7200)
     ["logging"]=>
     bool(false)
     ["logger"]=>
     NULL
     ["ignore_user_abort"]=>
     bool(false)
    }
    ["_specificOptions":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_lastId":"Zend_Cache_Core":private]=>
    string(44) "4f0_10C591932DAC990FFC3296D28915B7D04FD04F23"
    ["_extendedBackend":protected]=>
    bool(true)
    ["_backendCapabilities":protected]=>
    array(6) {
     ["automatic_cleaning"]=>
     bool(true)
     ["tags"]=>
     bool(true)
     ["expired_read"]=>
     bool(true)
     ["priority"]=>
     bool(false)
     ["infinite_lifetime"]=>
     bool(true)
     ["get_list"]=>
     bool(true)
    }
   }
   ["_isDdlCacheAllowed":protected]=>
   bool(true)
   ["_ddlColumnTypes":protected]=>
   array(13) {
    ["boolean"]=>
    string(4) "bool"
    ["smallint"]=>
    string(8) "smallint"
    ["integer"]=>
    string(3) "int"
    ["bigint"]=>
    string(6) "bigint"
    ["float"]=>
    string(5) "float"
    ["decimal"]=>
    string(7) "decimal"
    ["numeric"]=>
    string(7) "decimal"
    ["date"]=>
    string(4) "date"
    ["timestamp"]=>
    string(9) "timestamp"
    ["datetime"]=>
    string(8) "datetime"
    ["text"]=>
    string(4) "text"
    ["blob"]=>
    string(4) "blob"
    ["varbinary"]=>
    string(4) "blob"
   }
   ["_ddlRoutines":protected]=>
   array(5) {
    [0]=>
    string(3) "alt"
    [1]=>
    string(3) "cre"
    [2]=>
    string(3) "ren"
    [3]=>
    string(3) "dro"
    [4]=>
    string(3) "tru"
   }
   ["_intervalUnits":protected]=>
   array(6) {
    ["YEARS"]=>
    string(4) "YEAR"
    ["MONTHS"]=>
    string(5) "MONTH"
    ["DAYS"]=>
    string(3) "DAY"
    ["HOURS"]=>
    string(4) "HOUR"
    ["MINUTES"]=>
    string(6) "MINUTE"
    ["SECOND"]=>
    string(6) "SECOND"
   }
   ["_queryHook":protected]=>
   NULL
   ["_pdoType":protected]=>
   string(5) "mysql"
   ["_numericDataTypes":protected]=>
   array(16) {
    [0]=>
    int(0)
    [1]=>
    int(1)
    [2]=>
    int(2)
    ["INT"]=>
    int(0)
    ["INTEGER"]=>
    int(0)
    ["MEDIUMINT"]=>
    int(0)
    ["SMALLINT"]=>
    int(0)
    ["TINYINT"]=>
    int(0)
    ["BIGINT"]=>
    int(1)
    ["SERIAL"]=>
    int(1)
    ["DEC"]=>
    int(2)
    ["DECIMAL"]=>
    int(2)
    ["DOUBLE"]=>
    int(2)
    ["DOUBLE PRECISION"]=>
    int(2)
    ["FIXED"]=>
    int(2)
    ["FLOAT"]=>
    int(2)
   }
   ["_config":protected]=>
   array(13) {
    ["host"]=>
    string(9) "localhost"
    ["username"]=>
    string(13) "huonganh_dtdl"
    ["password"]=>
    string(7) "2021991"
    ["dbname"]=>
    string(23) "huonganh_huonganh-24115"
    ["initStatements"]=>
    string(14) "SET NAMES utf8"
    ["model"]=>
    string(6) "mysql4"
    ["type"]=>
    string(9) "pdo_mysql"
    ["pdoType"]=>
    string(0) ""
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["charset"]=>
    NULL
    ["persistent"]=>
    bool(false)
    ["options"]=>
    array(3) {
     ["caseFolding"]=>
     int(0)
     ["autoQuoteIdentifiers"]=>
     bool(true)
     ["fetchMode"]=>
     int(2)
    }
    ["driver_options"]=>
    array(0) {
    }
   }
   ["_fetchMode":protected]=>
   int(2)
   ["_profiler":protected]=>
   object(Zend_Db_Profiler)#21 (4) {
    ["_queryProfiles":protected]=>
    array(0) {
    }
    ["_enabled":protected]=>
    bool(false)
    ["_filterElapsedSecs":protected]=>
    NULL
    ["_filterTypes":protected]=>
    NULL
   }
   ["_defaultProfilerClass":protected]=>
   string(16) "Zend_Db_Profiler"
   ["_connection":protected]=>
   object(PDO)#17 (0) {
   }
   ["_caseFolding":protected]=>
   int(0)
   ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=>
   bool(true)
   ["_allowSerialization":protected]=>
   bool(true)
   ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=>
   bool(false)
  }
  ["_parts":protected]=>
  array(12) {
   ["straightjoin"]=>
   bool(false)
   ["distinct"]=>
   bool(false)
   ["columns"]=>
   array(1) {
    [0]=>
    array(3) {
     [0]=>
     string(1) "e"
     [1]=>
     string(1) "*"
     [2]=>
     NULL
    }
   }
   ["union"]=>
   array(0) {
   }
   ["from"]=>
   array(1) {
    ["e"]=>
    array(4) {
     ["joinType"]=>
     string(4) "from"
     ["schema"]=>
     NULL
     ["tableName"]=>
     string(23) "catalog_category_entity"
     ["joinCondition"]=>
     NULL
    }
   }
   ["where"]=>
   array(2) {
    [0]=>
    string(28) "(`e`.`entity_type_id` = '3')"
    [1]=>
    string(41) "AND (`e`.`entity_id` IN('4', '30', '10'))"
   }
   ["group"]=>
   array(0) {
   }
   ["having"]=>
   array(0) {
   }
   ["order"]=>
   array(0) {
   }
   ["limitcount"]=>
   NULL
   ["limitoffset"]=>
   NULL
   ["forupdate"]=>
   bool(false)
  }
  ["_tableCols":protected]=>
  array(0) {
  }
 }
 ["_cacheConf":protected]=>
 NULL
 ["_idFieldName":protected]=>
 NULL
 ["_bindParams":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_data":protected]=>
 NULL
 ["_map":protected]=>
 NULL
 ["_fetchStmt":protected]=>
 NULL
 ["_isOrdersRendered":protected]=>
 bool(false)
 ["_items":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_itemObjectClass":protected]=>
 string(27) "Mage_Catalog_Model_Category"
 ["_orders":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_filters":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_isFiltersRendered":protected]=>
 bool(false)
 ["_curPage":protected]=>
 int(1)
 ["_pageSize":protected]=>
 bool(false)
 ["_totalRecords":protected]=>
 NULL
 ["_isCollectionLoaded":protected]=>
 NULL
 ["_cacheKey":protected]=>
 NULL
 ["_cacheTags":protected]=>
 array(0) {
 }
 ["_cacheLifetime":protected]=>
 int(86400)
 ["_flags":protected]=>
 array(0) {
 }
}

Trang chủ